2016 m. birželio 7 d., antradienis

Kartais būna ir taip

Privalo moteris turėti moterišką svajonę. Tokią egoistinę nepraktišką kaprizingą ir neracionalią. Tokia svajonė atsiranda savaime kai lakstai tarp darbų ir projektų, tarp žmonių kuriems labai reikia tavęs ir kurie linksmai gyvena be tavęs kai tau jų labai reikia. Kai suvoki, kad labai daug ką gali pati ir nuo tos minties tik mąsliai šypteli ir nejauti jokio pasididžiavimo, o tik stiprėjantį poreikį būti švelnia silpna romantiška. Nori prizo už tai, kad penkis metus tvarkai dokumentus, perki statybines medžiagas, taupai ir taupai, deriesi dėl kainų, kerti medžius, sodini medžius, klijuoji klinkerį, dažai sienas, lakuoji lentutes, žinai kas yra murlotas, sąramos, rostverkas. Kai kiti tau sako, kad „tu gali“ žinai, kad tikrai negali... bet darai ir gali. Aš noriu tų batelių, siaubingai brangių, gražių ir patogių. Tai bus simbolis to, kad negaliu bet galiu.

 

2016 m. birželio 1 d., trečiadienis

Šildymo sezonas arba kiek kainavo šylančios grindys

Pastatėm atskirą skaitliuką, kad galima būtų tiksliai matuoti :)

Kol name statybos ir nėra jokių termostatų bei santechnikos, tai tiesiog įjungėm šilumos siurblį ir paduodamo vandens temperatūrą į grindų šildymo sistemą 25 laipsniams.

Kai buvo dideli šalčiai tai rasdavome 17 laipsnių, kai pasidarė šilčiau - tai 18-19 laipsnių patalpose. Jeigu būtų įstatytos durys į sandėliuką ir katilinę (tos patalpos nešildomos), tai gyvenamose patalpose būtų šilčiau, manau.  Na ir ne tuščiam name, kuriame yra technika ir judantys kvėpuojantys žmonės, gaminamas maistas - irgi nemenki šilumos šaltiniai, matyt oras greičiausiai įšiltų dar labiau. Pagyvensim - pamatysim. O šaltasis sezonas 135 kv.m negyvenamam namukui kainavo tiek:

 

Nemokėjom sureguliuoti šildymo sistemos taip, kad paduodamo vandens temperatūra būtų žemesnė nei 25 laipsniai. Nes tų 17 - 19 laipsnių nereikėjo, užtektų 15. Bet kai pastatėme 22 laipsnius paduodamo, nustojo dirbti šilumos siurblys, ir pradėjo dirbti tik nuo elektros....

Paaiškinimas buvo toks, kad tokio aparato prioritetas yra sušildyti visų pirmą boilerį, ir tik po to grindis. Ir jeigu būtų boileris (na jis fiziškai yra, tačiau jo nereikėjo veikiančio), tai galima būtų į grindis paduoti ir žemesnės temperatūros vandenį. Logikos nelabai supratau, bes montuotojai tiesiog nebuvo susidūrę su atveju kad būtų reikalinga tokia žema paduodama temperatūra... Visa tai galima būtų matyt suderinti, tik kad kai bus jau gyvenama, tai atsiras poreikis normaliai temperatūrai, kaip ir įjungtam boileriui.

Tikiuosi kitas sezonas bus informatyvesnis ir bus galima įvertinti viską ir išsamiai. Beje, gal kas nors žino ar kur yra pateikiama vidutinė paros temperatūra? Būtų įdomu kitąmet į grafiką įdėto tokią liniją ir pažiūrėti kaip koreliuoja :)

2016 m. gegužės 30 d., pirmadienis

Sutartis su statybų vadovu (pavyzdys)

Kadangi daug kas klausia ir prašo atsiųsti kaip atrodo sutartis su statybų vadovu ar tech. prižiūrėtoju, tai patalpinu vieną variantą kopijai. Pravers matyt. Jeigu turite kas tobulesnį, tai galit komentaruose patalpinti ar atsiųskit man - patalpinsiu ir kitokią versija. Labai dažnai prašo atsiųsti el.paštu, tai patogiau bus ją tiesiog rasti viešai prieinamą.

 
PASLAUGŲ TEIKIMO
S U T A R T I S
DATA.
Vilnius
 
Vardas Pavardė asmens kodas, toliau vadinamas Klientu, viena šalis ir statybos darbų vadovas Vardas Pavardė a.k. XXXXXXXXXXX (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr.XXXXX), toliau vadinamas Paslaugų teikėjas, kita šalis sudarė šią sutartį:
 
1.  Sutarties objektas

 
Objekto pavadinimas, adresas, savininkas, statybos leidimo numeris ir išdavimo data (toliau – Objektas), Miestas statybos darbų pobūdis funkcijų vykdymas, nurodymų, konsultacijų, susijusių su šiais statybos darbais Objekte, teikimas Klientui, rangovams, konstruktoriui, kitiems statybos dalyviams, Objekto statybos darbų žurnalo pildymas, darbų priėmimo perdavimo aktų, kitų statybos darbams vykdyti reikalingų dokumentų ir statybos užbaigimo akto pasirašymas, kitų statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijų numatytų teisės aktuose ir normatyviniuose statybos dokumentuose Objekte vykdymas  (toliau – Paslaugos).

 2.    Sutarties šalių įsipareigojimai ir terminai

2.1 Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1.1. Teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka teikti šios sutarties 1 punkte nurodytas Paslaugas iki statybos darbų pabaigimo ir (ar) statybos darbų užbaigimo akto išdavimo dienos.

2.1.2. Klientui pareikalavus, šalių sutartu terminu, pateikti visą su paslaugomis, susijusią dokumentaciją, brėžinius.

2.2. Klientas įsipareigoja:

2.2.1. Šalių sutartais terminais, pateikti visą Paslaugoms atlikti reikalingą teisinę ir techninę dokumentaciją (Disponavimo Objektu dokumentus; Objekto pavadinimas, adresas, miestas, rekonstravimo projektą, jo pakeitimus, brėžinius ir kt. dokumentus).

2.2.2. Informuoti Paslaugų teikėją apie statybos darbų sustabdymą ir sustabdymo panaikinimą, per 2 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

2.2.3. Šios sutarties 3 punkte nurodyta tvarka ir terminais apmokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugų teikimą.
                                                                                                                                        

3.   Sutarties kaina, atsiskaitymo tvarka ir terminai

 
3.1. Sutarties kaina 00 Lt. ( suma žodžiais)

 
4. Šalių atsakomybė.
 
4.1 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi šalių tarpusavio bendradarbiavimo principais, teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

4.2. Klientas atsako už Paslaugų teikėjui pateiktų dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą.

4.3. Paslaugų teikėjas atsako už Objekte atliktų statybos darbų atitikimą projektui, jų normatyvinę kokybę, suteiktų Paslaugų teisėtumą, pagrįstumą, atitiktį teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams.
 

5. Force majoure aplinkybės

           5.1 Šios sutarties šalys atleidžiamos nuo nuostolių atlyginimo dėl uždelsimo, dalinio ar visiško sutarties nevykdymo, jei tai įvyko dėl nepaprasto įvykio, kuriam tomis sąlygomis nebuvo galima užkirsti kelio (nenugalimos jėgos arba “force majoure” aplinkybės), tokių kaip šalies veiklai turinčių įtakos valdžios ar valdymo organų, savivaldybių ar apskričių sprendimai, politiniai neramumai, paskelbti ir nepaskelbti streikai, karai, kitokie ginkluoti susidūrimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės, kiti ypatingi įvykiai, kilę sutartį pasirašius, kurių šalis negalėjo numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti, nei kontroliuoti.

6. Baigiamosios nuostatos

 6.1 Visi šios sutarties priedai, pakeitimai, papildymai turi tokią pačią galią, jeigu jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių arba jų įgaliotų atstovų.

6.2. Šalių ginčai sprendžiami derybų būdu, šalims nepavykus jų išspręsti pačioms – ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą galią.

  
7. Šalių rekvizitai:
 

Paslaugų teikėjas:                                                                   Klientas:
                                                                                                                     
Vardas Pavarė                                                                            Vardas Pavardė
 
xxx g. x, Vilnius                                                                        Adresas   
 
A/k.  xxxxxxxxx                                                                        A/k……………………………….                            

 
___________________________________                      __________________________________

             (parašas)                                                                                                 (parašas)
 

2016 m. balandžio 23 d., šeštadienis

Kurį nuotekų valymo įrenginį pasirinkti?

Šiandien iš ryto užsukau valandėlei į Super Namai parodą, kuri nemokamai ir Siemens arenoj. Tikslas - toks gal kiek netikėtas ir man pačiai - nuotekų valymo įrenginio žvalgybos. Netikėtos todėl, kad planavau tai organizuotis rugsėjį, bet na taip norisi turėti normalų wc ir normalią vonią vasaros jau vasaros metu... Žiūrėsime kaip čia bus.

Parodoje pakalbėjau su Traideniu, Augustu, Hans Group ir Švaiste.

Pradžioje užtaikiau ant Traidenio, pašnekėjom labai ūkiškai. Išsiaiškinau, kad yra trys būdai atsikratyti išvalyto vandens, ir tai priklauso nuo to koks gruntas, kiek pas jus vietos ir visokių kitų sklypo niuansų. Mano sklypas yra lygus ir be nuolydžio, vietos nemažai, jokio melioracijos griovio ar vandens telkinio šalia nėra, gruntas priemolis, yra melioracijos vamzdžiai po žeme ir gal veikia. Taigi būdai yra keli:

1) Nuleisti į gruntą - veža ir užkasa skaldos ir smėlio
2) Išlieja kažkur pro vanzdelį su siurbliuko pagalba - tam reikia mažiausiai daug vietos sklype, kad būtų galimybė turėti vietos kuri būtų šlapia ir nenervuotų jūsų ir jūsų kaimynų.
3) Galima įrengti šulinuką ant melioracinio vamzdžio, bet... tam reikia būti įsitikinusiam, kad ta melioracija puikiai veikia.

Dėl Traidenio yra nemažai atsiliepimų, jog yra problemų su negeru kvapu. Jie patys tai neigia, ir jų lankstinuke yra parašyta "neskleidžia kvapų". Tačiau visi konkurentai kaip susitarę kalba jog Traidenis yra atgyvena. O vieni paaiškino kodėl yra problemų su tuo kvapu - Traidenis pasak jų nevalo (skirtingai nuo kitų) azoto. O azotas = kvapas. Na, negeras kvapas atsiranda ir tuo atveju jeigu bakterijos numiršta, bet tai jau galioja visiems.

August. Jei šnekiesi su santechnikais, tai sako dažniausiai tokį tenka statyti :) Populiarus. Per RESTA parodą bus nuolaida populiariausiam įrenginiui AT-8, šiaip kainuoja jis 1435 eur, per parodą užsakius ir sumokėjus avansą, nuolaida berods apie 130 eur.

August turi ir pigesnį modelį, kainuojantį 999 eur, sakė, kad tai tiesiog alternatyvą Traideniui. Beje, klausiau, nes girdėjau, ar įmanomas įrenginys be orapūtės, tai visi aiškino kad tai jau nėra biologinis nuotekų įrenginys, ir jis tų nuotekų neišvalo net, tam vandeniui dar reikia tolesnio valymo ir papildomų įrengimų. O kalbant apie August, papasakojo daug, akcentavo savo pažangumą.

Toliau užtaikiau ant labai vokiškai skambančio pavadinimo Hans Group, bet technologija iš tikrųjų slovakų. Save pristato iš esmės kaip alternatyvą Augustui, net pasigyrė, kad iš tikrųjų August būtent nuo jų ir nusikopijavo t.t. technologiją. Per RESTA parodą siūlys labai nemažą nuolaidą - vietoj 1300 eur bus 1000 eur kaina.

Tuomet dar pastebėjau Švaistę. Šie akcentuoja savo išskirtinumą - tvirtumą ir pigesnę ekspoataciją. Talpa pagaminta iš polipropileno, ir turi išorines briaunas. Šiaip standartinė kaina viena didesnių - 1450 eur, bet sakė, kad įrengimo darbai ženkliai pigesni ir galų gale gaunasi ta pati suma. Dėl to tvirtumo lyg ir nėra rizikos kad dėl gruntinių vandenų spaudimo bačka galėtų subliukšti. Dėl tvirtumo galima paprasčiau išsiurbti turinį išsikvietus mašiną, žarną tiesiog nuleidus į įrenginį. Žadėjo, kad Švaistei nereikia vežti bakterijų paleidžiant įrenginį, kas vėl pas kitus tai kainuoja ir reikia. Paklausiau ar taikys nuolaidas per RESTA, sakė taikys, bet neišdavė kiek.

Klausiau visų poros man rūpėjusių klausimų: ar galima mesti tualetinį popierių ir ar įrenginys normaliai reaguoja į padidėjusi žmonių kiekį - sakykim suvažiuoja savaitgaliui 10 žmonių ir visi žinoma nori iš ryto į dušą ir vaikšto į tualetą ir t.t. Visi teigia kad jokių problemų.

Man bendraujant su visais kaskart atrodė kad štai būtent šis yra geriausias. Visi žinoma sakė kad jie geriausi. Visi sakė, kad Traidenis atgyvena. O kokia iš tiesų yra tiesa?

Dėl kainos tai įrenginys su darbais (priklausomai nuo to kokį būdą išvalyto vandens pašalinimui reikės pasirinkti ir kokie atstumai visi)  svyruoja labai vienodai - nuo 2400 iki 3000 eur.

Labai tikiuosi, kad atsilieps tie, kurie jau turi patirties, geros ar blogos, į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį ar ką būtų verta visgi pasirinkti.
 

2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis

Lietaus vandens nuvedimas taupiai

Šiandien pirmas griaustinis griaudėjo, tai ta proga apie lietaus reikalus. Kadangi peržiemojo ir viskas veikia, tai pats laikas jau. Kurį laiką lietvamzdžiais vanduo nutekėdavo į laikinus lovelius kurie vandenį nukreipdavo kiek toliau nuo namo. Atėjo laikas paslėpti viską po žeme. Pirkti lietaus vandens šulinėlius pasirodė pernelyg brangus malonumas, ir surizikavome tiesiog viską padaryti itin paprastu būdu - vamzdžiai į žemę.

Turiu pasakyti, kad sprendimai priklauso nuo labai daug faktorių. Jeigu sakykim gruntas toks, kad kiek giliau yra smėlis - tai užkasa žmonės didelę bačką be dugno, ir surenka lietaus vandenį į ta bačką, o iš jos vanduo sunkiasi į smėlį. Pas mane smėlis prasideda tik 4 m gylyje, deja. Tačiau pas mane sodyba ir šalia mano sklypo visai netoli namo - tiesiog ariamas laukas. Taigi stogo lietaus vandenį nusprendėme tiesiog nuvesti prie sklypo ribos, o ten vanduo išsilieja ir susigeria į dirvožemį. Tokia galimybė yra, nes tai niekam nekliudo, kaimynui tas sprendimas gyvenimo nė kiek negadina.

Iš viso lietvamzdžių yra penki. Vienas jų surenka lietaus vandenį daržui. Dar vienam sprendimo nepritaikėme, tai bus vėliau. O štai likusiems trims štai toks sprendimas.

Tolimiausias vamzdis eina beveik nuo terasos.
 


Jis pasisliapia gėlyne, o betonuojant gėlyną savo laiku nepamiršome užkasti tinkamai vamzdį. Kyšojo sau toks tiesiog vamzdukas:


 
Sujungus su lietvamzdžiu tiesiog, paprastai, atrodo tvarkingai:
 
 
 
Nuo gėlyno kasame griovį ir tiesiame vamzdį link kito namo kampo:
 

 
Vamzdžiai, kurių diametras 75 mm, perėjimų, trišakių, lenktų alkūnių pagalba jungiami su latesnio diametro - 110 mm magistraliniu vamzdžiu:
 
 
Einam toliau prie trečiojo kampo / lietvamzdžio ir tokiu pat principu pajungiama į pagrindinį vamzdį:
  
 
Nuolydis maždaug po 1 - 2 cm vienam metrui. Po vamzdžiu būtinai reikia smėlio, patrombuoti ir nemažai - kad žiemos metu žemė labai neiškilnotų to vamzdžio:Nuvingiuoja vamzdis su nuolydžio aplenkdamas gudobelę link slypo krašto, viso keliolika metrų:


Gale paruošiame gražiai duobę, išklojame akmenimis:


O štai ir vamzdis:
 
Tikriname ar veikia - toli iš kito krašto pilam vandenį, atiteka puikiai:
 


Viską užkasame ir paslepiame. Ši duobė su akmenukais yra mano sklypo ribose. Jeigu išsilieja, tai nureka į žemiau esantį ariamą ir nelabai jau prižiūrimą lauką, susigeria labai greitai, balos netelkšo:
 
 
Na o lietvamzdžiai štai taip namo kampuose atrodo: 
 
Užkasama viskas, o šiemet gal pavyks cokolį sutvarkyti - ketinu tamsiai pilku klinkeriu apklijuoti, na ir nuogrindas padaryti.
 

 
Biudžetas nesiekė nė 50 eur, vamzdžius visokius supirkome su nuolaidom. Taigi gavosi nepadoriai pigiai viskas. Po žiemos veikia, tikiuosi ir veiks. Ačiū tėčiui už išradingumą!
 
P.S. Aš niekur nedingau. Tiklaraščio neužleidau, tiesiog trečias mėnuo kantriai dažau sienas, kurių plotas kokie 500 m2... na bet tuoj tuoj pasibaigs ir šis darbelis.
 

2016 m. vasario 6 d., šeštadienis

Daržas

Anksčiau buvo taip: pasodinu agurkų ir palieku augti. Ir užaugdavo. Patys. Viskas paprasta. Kad taip jie pas mane smagiai neprižiūrimi augdavo, tai tiesiog pasisekė, na dar proto užteko sodinant žemę su kompostu sumaišyti. O jeigu rimtai, tai daržininkystė yra toli gražu ne fizinių, bet protinių pajėgumų reikalaujantis dalykas. Reikia labai gerai viską susiplanuoti, apgalvoti, numatyti, net nusibraižyti.

Daržo istorija susidėjo iš kelių rimtų dalykų: vandens bačkos, pakeltų lysvių ir žemės.

Galiu tik pasidžiaugti, kad vietos pas mane daug, ir be vargo atsirado saulėta vietelė šiltnamiui ir lysvėms, kurių suplanavau net 15 (dvi iš jų mažutės, po pusę).  Prieš tai teko žemę išlyginti, štai paruošta teritorija:


Vandens bačka

Tiesą sakant jų prireikė dviejų. Viena - užkasta į žemę:

Kita - aukštai iškelta, iš jos ir laistomas daržas, kai lietaus pritrūksta:


Bačka ant rimto karkaso rimtai įbetonuota:


pasislėpusi pušynėlyje, nesimato jos net ten, tai vaizdo negadina.

Principas toks: nuo namo stogo vieno šlaito surenkamas lietaus vanduo keliauja į užkastą žemėje bačką. Vienas lietvamzdis eina į žemėje užkastą vamzdį:Čia taip lietvamzdis sujungtas paprasčiausiu būdu: 


Ir taip link užkastos žemėje bačkos. Aplink ir po apačios ir aplink smėliukas, kad mažiau judintų gruntas, kai šals:

Bačka kuri žemėje - ji būtinai visą laiką turi būti užpildyta vandeniu. 


ji turi būti pilna vandens, kad jos nesuspaustų šąlantis gruntas. Jeigu bačka užkasta žemėje, žemė šaldama bačką spaudžia iš išorės. O vanduo esantis bačkoje, sušalęs į ledą, priešinasi išorės spaudimui. Tokiu būdu bačka per šalčiausią žiemą išlieka sveikut-sveikutėlė. Tokiu pačiu principu statomi maži lauko baseinai (žiemai užpildomi vandeniu).

Vasarą irgi turi būti visuomet pilna. Jeigu ji tuščia - tuomet geram lietuj nulijus, vanduo sunkiasi iš išorės ir spaudžia bačką. Taip ir įvyko: radome visą deformuotą, gerai kad neįskilo. Tai labai svarbu pirmaisiais metais, kol dar nesusigulėjęs aplink bačką gruntas (jis ten minkštutis, nes užpiltas tiesiog įsodinus bačką į iškastą duobę, nesusitrombavęs)

Į bačką įleistas drenažinis (purvino vandens) siurblys su plūde (Jo mums nereikėjo pirkti, nes jį pirkome kai darėmė pamatus ir reikėjo iš išgręžtų poliams duobių vandenį siurbti). Kai bačkoje vandens lygis pakyla (po lietaus), plūdė pasikelia - tuomet automatiškai įsijungia siurblys. Siurblys pumpuoja vandenį į kitą, aukštai pastatytą bačką. Kai vandens lygis bačkoje nukrenta, plūdė nusileidžia ir išjungia siurblį. 

Bačkos, iš kurios laistomas daržas, dugnas maždaug 2,3 m aukštyje. 


Taigi laistymo sistema įrengta. Norėjom laistyti viską šiltu pilnu mineralų lietaus vandeniu, tačiau nutiko baisi sausra. Todėl pildydavome bačkas gręžinio vandeniu, stengdavomės, kad jis įšiltų bent kiek bačkoje. Be šios sistemos derliaus praeitą vasarą neturėtume. Vandens srovė iš tokios sistemos nėra stipri, laistosi viskas pamažu, švelniai, taip kaip augalams ir patinka. Patartina šlango gale įtaisyti kokį ilgesnį vamzdelį, kad patogiai stovint laistyti galima būtų, su kraniuku.

Pakeltos lysvės

Nusprendžiau, kad darže bus pakeltos lysvės. Geltono karučio kursuose pasakojo, kad sąvoka "pakeltos" yra labai plati - nuo šiek tiek pakeltų iki įrengtų beveik 90 cm aukštyje, kad išvis lankstytis nereikėtų :) Mano atveju aukštis 22 cm (sujungtos 10 ir 12 cm pušinės lentos). Ilgis 3 m, plotis 1 m. Medis padengiamas saulėgrąžų aliejumi, kad tarnautų ilgiau:


Tarpų tarp lysvių norėjau didelių, jie po metrą: ir patogiau darže sukiotis, ne ankšta, ir karutis kuris gan platus, laisvai pravažiuoja.


Į visas lysves paklotas tinkliukas nuo kurmių. Rizika kad kurmiams nesant - įsiveis kurkliai, bet gi nebūtinai, pagyvensim pamatysim, Kurklių  dar nesu pastebėjusi, o štai kurmiai tai siutina, jų pas mane baisinga daugybė. O štai pavyzdys, kas nutinka, kai kurmis atsiremia į tinkliuką: jis pabaksnoja nosimi jį ir apsisuka atgal nieko nepešęs, belieka tunelio pėdsakas:


Žemė ir derlius

Žemę daržui aš nusipirkau. Iš pradžių buvau sutarusi nusipirkti žemę maišytą su kompostu, bet po ilgos istorijos nepavyko ir teko skubiai ieškoti tiesiog žemės. Žinot, kaip būna kai perki žemę telefonu - NIEKO apie ją nežinai. Tėtis nuvažiavo pasižiūrėti iš kurios vietos ją kasa, bet gi negali būti tikras kad būtent ją tau atveš. Bet kito kelio kaip rizikuoti, nėra, taigi atvežta žemė:


Ir supilta į lysves. Na ir pasėjau - pasodinau savo aš karalystę. Galiu iškart pasidžiaugti - tikrai patogios tos pakeltos lysvės.


Pradžioje atrodo viskas nedrąsiai;Štai patogus įrengimas žirnių lysvei: pritaisomi iš abiejų galų bruseliai, įtempiamos virvutės - patogus labai dalykas, ir žirniai sėkmingai augdami kopia:


O čia nuo angliškų daržų versijų pamačiau kaip vijoklines šparagines pupeles sodinti, su tokiais strypeliais:

Štai užaugusios kaip jos nuostabai atrodo ir visą daržą puošia:


Puošia ir visokios gėlės: medetkos, serenčiai. Gėlės atbaido nuo daržovių kenkėjus įvairius. 


Apie augalų derinimą ir vienas kitam daroma gerą įtaką (arba atvirkščiai) sužinojau modernaus daržo kursuose. Jau nekartą esu pasigyrusi, kad juos lankiau, bet darkart nepatingėsiu parekomenduoti Geltoną karutį , nes man pradedančiai jie labai padėjo. Teko su tėčiu ties daug kuo to pasekoje pasiginčyti, nes jis kai kurios dalykus praktikavo kitaip.

Padarėm klaidą - nenaudojom visiškai komposto, ir agurkų neuvo. Na buvo... keletas :) Žinau kad apylinkėse niekas agurkų neturėjo, bet agurkams kompostas yra būtinas. Iš tiesų tai buvo savotiškas būdas patikrinti ar apskritai atvežta žemė derlinga, tai galiu pasidžiaugti, kad tikrai taip, nes daug kas sėkmingai užaugo, apart agurkų ir...špinatų hm...

Kažkas augo darže:


O kažkas augo šalia daržo, irgi neblogai :)


Rudenį nuimamas šiltnamio stogas; užsėti lysvių garstyčiomis, kad šios papildytų dirvožemį naudingomis medžiagomis aš...ne nespėjau, aš garstyčių sėklų niekur niekaip neradau Vilniuje :(

Žiemą kai buvo sniego daržas miega labai saldžiai:


Ką aš sėsiu ir ko ne:

Nusprendžiau visgi neauginti braškių kol kas. Nusipirksiu kelis kartus pavalgyti šviežių sezono metu. Tai pat norėjau pasodinti smidrų, bet pagalvojau, kad jų irgi kelis kartus šviežių sezono metu galima nusipirkti.

Na o kas buvo ir bus: ridikėliai, salotas, krapai, petražolės, špinatai, rukola, burokėliai, morkos, agurkai, cukinijos, moliūgai, šparaginės pupelės, žirniai, svogūnai, česnakai. Lysvė su arbatžolėm ir prieskoniais, kas dažniausiai daugiamečiai: šalavijas, raudonėlis, levanda (beje, pati sudaiginau, pasodinau, sėkmingiau auga), mairūnas, čiobreliai, laiškiniai česnakai, mėtos, rozmarinai, melisa, bazilikas, pankoliai.

Ir labai labai pasodinti saulėgrąžų! Dar nė karto jų neauginau, bet jos man toks žavus vasaros simbolis - tikiuosi būtinai šiemet jos bus. Žinoma bus ir pomidorų su paprika. Šiltnamyje. Nors man labai knieti pomidorus pabandyti kelis užsiauginti ir lauke.

Labai trūksta mano daržui komposto dėžių. Ir reikėtų lapų humosui rinkti sutaisyti vietelę. Dar būtu labai pravartu turėti darbastalį, o šis galėtų būti po pergole, kuri apsodinta kokiais vijokliais. Ir vabzdžių viešbučio reikės. Bet ne viskas iš karto, po truputį.

2016 m. sausio 26 d., antradienis

Facebook

Kartais pamatau kokį įdomų dalyką ir spirgu pasidalinti idėja ar šiaip nuotaika. Nerašinėsi gi čia į blog'ą tokių nesamonių :) Todėl sukūriau Facebooko paskyrą GYVENIMAS SODYBOJE, tai jeigu norite, junkitės, pablevyzgosim nereikšmingom temom ;)


https://www.facebook.com/gyvenimassodyboje/